Služby

Pasportizace, kontrola nemovitostí

Provádíme kontroly technického stavu nemovitostí a pasportizaci staveb, kdy výstupem je zpracovaný Oborný protokol o zjištěném technickém stavu nemovitosti, nebo dokument Pasport stavby, dle vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

Působnost: MS kraj

 

Pasportizace nemovitostí

Výstupem pasportizace je zjednodušená dokumentace stavby.  Obsah pasportu stavby se závazně řídí vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. v příloze č. 14, bod 2. Pasport stavby obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, zjednodušený situační náčrt a zjednodušenou výkresovou dokumentaci, včetně půdorysů všech podlaží, řezů a pohledů. Výkresy pasportu stavby jsou zpracovány v rozsahu a podrobnostech odpovídajícímu druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností.

 

Kdy se neobejdete bez pasportu stavby:

 • pro katastr nemovitostí na legalizaci stavby
 • při rekonstrukci stavby
 • při pronájmu nebo prodeji nemovitosti - zdokumentování skutečných ploch stavby
 • při zakreslení stavby pro její prodej
 • pro zpracování energetického auditu a průkazu energetické náročnosti budovy
 • jako podklad pro stavebně historický průzkum stavby
 • jako podklad pro projektanta/ architekta k návrhu architektonické studie pro využití stavby
 • k investičním záměrům 

Kontrola nemovitostí

V rámci podrobné prohlídky nemovitosti navštívíme stavbu, kdy zjišťujeme poruchy dané stavby za pomocí neinvazních měřicích přístrojů, upozorníme klienta na všechny zjevné i možné skryté vady, vypracujeme odborný protokol o technickém stavu nemovitosti a doporučíme Vám vhodné řešení k případným rekonstrukcím.

Při kontrole nemovitostí používáme přístroje:

 • Termovizní kamera FLIR
 • Laserový teploměr povrchových teplot
 • Měřák kvality vzduchu - detektor CO2 
 • Multifunkční měřič vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a rosného bodu vzduchu
 • Termický anemometr
 • Digitální endoskop s funkcí inspekční kamery
 • Klínek pro měření průhybů a rovinnosti
 • Digitální laserový dálkoměr Bosch
 • Kovová magnetická vodováha délky 2 m
 • Zkoušečka napětí, dvojpólová 

 

VÍCE O NÁS

EKIS

Jsme jediné bezplatné poradenské energetické středisko EKIS v Ostravě.

Jednou z aktivit naší projekční kanceláře je poradenství v oblasti hospodárného využívání všech druhů energií a možností využívání obnovitelných zdrojů energií. Naše středisko EKIS S poskytuje bezplatné poradenské služby telefonicky, emailem a také osobně ve formě poradenských konzultací. 


Poskytujeme informace sloužící k podpoře zavádění energeticky úsporných opatření a obnovitelných zdrojů energie. Bezplatné konzultace jsou určeny občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům. Odborné konzultace Vám poskytují kvalifikovaní energetičtí poradci a energetičtí auditoři.

 

Prostor pro bezplatné osobní konzultace je vyčleněn vždy na pondělí a středu v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod. 

Z důvodu pracovní vytíženosti a zájmu o poradenství prosíme o objednání k osobní konzultaci předem, telefonicky (TEL: +420 725 269 288) nebo emailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).


Je možné objednat si také konzultaci přímo na místě ve vašem domě/bytě, ale v tomto případě je ovšem nutné uhradit honorář energetickému poradci a jeho cestovní náklady. 

Naši energetičtí poradci jsou kvalifikovanými odborníky ve svém oboru a jsou zařazeni do sítě Energetických konzultačních a informačních středisek (EKIS) s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. 


Své dotazy můžete zasílat přes i-EKIS pomocí přímého odkazu na naše středisko: EKIS Ostrava Sýkora
Formulář: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=3146dc6e2210da339eec83df3ee7ce8b    POLOŽIT DOTAZ středisku EKIS Ostrava.

 


Více užitečných informací o programu a střediscích EKIS naleznete na stránkách programu EFEKT : 
http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

VÍCE O NÁS

Termovizní měření

Provádíme termovizní měření v rámci MS Kraje. Nabízíme objektivní vyhodnocení a dokumentaci skutečného stavu tepelných vlastností objektu nebo technického zařízení a tím pomáháme našim klientům šetřit investice i provozní náklady na provoz staveb.

Naším cílem je poskytnout komplexní termovizní analýzu zaměřenou na rodinné i bytové domy a občanské stavby. Pomocí termovizní kamery získáváme informace o rozložení teploty na povrchu snímaného objektu. Tyto informace nám pak dále pomáhají při odhalení a identifikaci problémových částí stavby a vypracování návrhů na jejich odstranění. Výstupem místního šetření a termovizního měření je tzv. Protokol o termovizním měření, kde jsou podrobně zaznamenány výsledky měření, včetně obrazové přílohy a výčtu doporučení vedoucích k odstranění nevyhovujícího stavu objektu. Protokol o termovizním měření může sloužit jako podklad pro projekt snížení energetické náročnosti nebo případnou reklamaci provedených prací.

 

Termovizní měření často provádíme i jako doplňkovou službu při prohlídce nemovitosti, nebo pasportizaci stavby.

Používáme toto zařízení:

Kamera: FLIR

Výrobní číslo: 435-0003-01-00

Schválení a normy: FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL

Rozlišení: 160 x 120 px

Teplotní citlivost: 0,1°C

Kalibrace: kalibrace výrobcem 20.11.2016

 

Pravidelně absolvujeme vzdělávací školení a vlastníme osvědčení o absolvování četných školení zaměřených na termovizní měření.

 

Co je to Termovize

Termovize je velmi účinná bezkontaktní metoda, která slouží k barevné vizualizaci teplotních polí a zjišťování povrchových teplot těles. Termovize umožňuje vizualizovat tepelné vyzařování na povrchu hmotných materiálů. Výstupem je termogram, což je snímek s teplotním profilem a přibližnými hodnotami teploty na povrchu objektů.

Pomocí termovizního měření, které přesně určí vyzařované množství tepelné energie, lze snadno zjistit, kudy vám z domu uniká teplo, nebo naopak kde dochází k přehřívání. Termovizní kamera přesně najde konkrétní problémová místa, a naši specialisté Vám doporučí jak danou situaci vyřešit.

Kdy se Vám bude hodit termovizní měření stavby:

 • Potřebujete skontrolovat technické vlastnosti novostavby
 • Potřebujete přesně detekovat poruchy podlahového topení
 • Potřebujete prověřit těsnosti oken rodinného či bytového domu
 • Potřebujete změření úniku tepla z rodinného či bytového domu

 Hlavní přednosti termovizního měření

 • je rychlejší než běžné způsoby měření
 • změří i těžko dostupná místa, přičemž celý proces je bezkontaktní, není třeba destruktivních zásahů
 • přesně určí poruchová místa a závažnost problému
 • předejdete vzniku poruch a škod vlivem tepelných mostů
 • na základě analýzy můžete snížit vaše náklady na spotřebu energií na vytápění 

Optimální podmínky pro termovizní měření

 • dostatečný rozdíl vnitřní a venkovní teploty – minimálně 15 °C po dobu alespoň 48 hodin
 • alespoň 2 hodiny před měřením musí být zavřená okna a vnější dveře
 • dům musí být v době měření vytápěn
 • na dům by minimálně 8 hodin před měřením a v jeho průběhu nemělo svítit slunce
 • vhodné klimatické podmínky – 24 hodin před měřením a v jeho průběhu neprší, nesmí hustě sněžit a rychlost větru není vyšší než 3 m/s

Při nedodržení optimálních podmínek může dojít ke zkreslení výsledků.

Termovizní měření zpravidla provádíme od listopadu do března, kde je nejvyšší pravděpodobnost splnění optimálních podmínek pro měření.

 

VÍCE O NÁS

Dotační poradenství

Zabýváme se poradenstvím, komplexním zpracováním a vyřízením dotací především v oblasti bydlení, energetických úspor a akumulace dešťové vody. Naši specialisté Vám poradí na které dotační programy můžete dosáhnout a které dotace jsou pro vás výhodné. Zajišťujeme pro Vás komplexní vyřízení dotací.

Dotační programy

 1. Nová zelená úsporám
 2. Kotlíková dotace
 3. Energetické úspory v bytových domech
 4. Dešťovka
 5. Ostatní dotace OPŽP, IROP 

1. Nová zelená úsporám

Vyřizujeme dotace Nová zelená úsporám na zateplení rodinných domů v Moravskoslezském kraji. Platba až po vyřízení dotace.

Nová zelená úsporám podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…
 • V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro koho je dotace určena

Dotace je určena pro vlastníky nebo stavebníky rodinných a bytových domů.

Časová způsobilost

Žádosti  o dotace Nová zelená úsporám vyřizujeme a Státní fond životního prostředí ČR přijímá před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

2. Kotlíková dotace

Vyřídíme pro Vás tzv. kotlíkovou dotaci. Poskytneme odborné poradenství k podporovaným zdrojům vytápění, zajistíme veškerou administrativu při vyřizování dotace.

Jedná se o dotační program, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, jehož cílem je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

Kotlíková dotace podporuje

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci
 • Pro koho je dotace určena

Program je určen pro majitele rodinných domů, kteří chtějí žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

3. Energetické úspory v bytových domech III

Poradíme a vyřídíme pro Vás dotaci v rámci programu Energetické úspory v bytových domech III - výzva č. 78. Jedná se o integrovaný regionální operační program (IROP), zaměřený na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, podporu výstavby a rekonstrukce bytových domů.

Program podporuje:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (zateplení, výměna oken a dveří)
 • Instalace exteriérových prvků stínění
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu (zpětné získávání tepla)
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • Instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 • Instalace solárních termických kolektorů včetně akumulační nádrže
 • Instalace fotovoltaických soustav
 • Výměna předávací stanice
 • Vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu (min. 85 % způsobilých výdajů projektu)

o    Stavby

§  zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot);

§  výměna oken a dveří a výdaje přímo související s výměnou oken a dveří (náklady na vnější parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří);

§  výměna střešní krytiny (pokud krytina plní hydroizolační funkci);

§  instalace exteriérových prvků stínění;

§  renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů – v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  sanace zdiva v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisí se zateplením obvodových konstrukcí;

§  zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí;

§  přesuny sutě a vybouraných hmot související s podporovanými opatřeními;

§  odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi);

§  výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;

§  opatření na sanaci azbestových konstrukcí v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními.

o    Pořízení majetku

§  instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;

§  výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;

§  instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo);

§  instalace solárních termických kolektorů;

§  instalace solárních fotovoltaických soustav;

§  instalace akumulační nádrže (pokud je součástí některého z výše uvedených opatření);

§  výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů.

o    DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu

§   DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

·            Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (max. 15 % způsobilých výdajů projektu)

o    Zabezpečení výstavby: technický dozor investora, autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

o    Projektová dokumentace: zpracování projektové dokumentace, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zaměření stávajícího stavu

o    Pořízení majetku: výměna předávací stanice

o    Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

§  Pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu

§  provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce;

§  vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy (s výjimkou přístrojů regulujících dodávku tepelné energie podle písm. a), odst. 4, § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií);

§  zpracování energetického hodnocení;

§  podklady pro hodnocení;

§  příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení.

o    DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu

§    DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

o    Povinná publicita (zveřejnění na internetových stránkách, dočasný billboard, plakát, stálá pamětní deska, atd.)

 

Pro koho je dotace určena

·         Oprávnění žadatelé jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek.

·         Výzva se vztahuje pouze na bytové domy, tj. budovy, které odpovídají definici bytového domu podle písm. a), § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt musí být jako bytový dům nebo objekt k bydlení zapsán v katastru nemovitostí.

·         Výše dotace jednotlivým žadatelům je rozdělena dle typu žadatele

4. Dešťovka

Vyřizujeme dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Jako povinnou součást žádosti o dotační podporu zpracováváme odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, jehož hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.

Námi zpracovaný odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace.

Program Dešťovka podporuje

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
   

Pro koho je dotace určena

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

Časová způsobilost

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po 27. dubnu 2017 a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu. Všechny doklady s datem před 27. dubnem 2017 nemohou být zahrnuty mezi způsobilé výdaje. Výjimkou jsou akumulační nádrže pořizované v oblastech, které nejsou ohrožené suchem. Zde je způsobilost výdajů stanovena nejdříve na 1. října 2018. 

5. Ostatní dotace OPŽP, IROP

Pravidelně sledujeme aktuální i plánované výzvy dotačních titulů v oblasti stavebnictví a energetických úspor. Velmi dobře se orientujeme v zaměření jednotlivých operačních programů, známe jejich úskalí, rizika i podmínky.

Zdarma posoudíme váš projekt a doporučíme vám tu nejlepší dotační variantu.

Proč si vybrat pro spolupráci právě nás?

 • posoudíme, zda je dotační financování vašeho projektu reálné
 • ušetříme vám čas s vyhledáním toho nejvhodnějšího dotačního titulu
 • upozorníme vás na případná rizika nebo stanovené podmínky 
VÍCE O NÁS

Nabízíme zpracování projektové dokumentace pro novostavby rodinných domů, občanských staveb, tak i pro tak i pro rekonstrukce a složitější revitalizace stávajících objektů.
Samozřejmostí naší spolupráce jsou průběžné konzultace, poradenství, variantní řešení a úpravy původních návrhů k vaší stoprocentní spokojenosti. Jsme připraveni vyřešit Vaše záměry komplexně.

Při projektování novostaveb i rekonstrukcí dbáme na provázanost činnosti projektanta s požadavky investora, s ohledem na požadavky orgánů státní správy, správců jednotlivých inženýrských sítí v rámci inženýrské činnosti při projednávání dokumentace.

Zajišťujeme zpracování všech stupňů projektové dokumentace:

 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební řízení
 • dokumentace pro realizaci staveb
 • dokumentace pro výběr dodavatele stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení

Cenovou nabídku za projektovou dokumentaci vypracujeme do jednoho dne od zadání.

Nabízíme komplexní v oblasti dosažení energetických úspor. Zpracováváme Energetické audity, posudky, průkazy energetické náročnosti budov. 

Vlastníme osvědčení energetického auditora, spolupracujeme s kvalifikovanými energetickými specialisty, jsme členem Asociace energetických specialistů (AIN). 

Cenovou nabídku na vypracování energetického auditu, posudku a PENB zpracováváme do jednoho dne od obdržení podkladů.

Zabýváme se poradenstvím, komplexním zpracováním a vyřízením dotací především v oblasti bydlení, energetických úspor a akumulace dešťové vody. Naši specialisté Vám poradí na které dotační programy můžete dosáhnout a které dotace jsou pro vás výhodné. Zajišťujeme pro Vás komplexní vyřízení dotací.

VÍCE O NÁS