Poradíme a vyřídíme pro Vás dotaci v rámci programu Energetické úspory v bytových domech III - výzva č. 78. Jedná se o integrovaný regionální operační program (IROP) zaměřený na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, podporu výstavby a rekonstrukce bytových domů.

Program podporuje:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (zateplení, výměna oken a dveří)
 • Instalace exteriérových prvků stínění
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu (zpětné získávání tepla)
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • Instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 • Instalace solárních termických kolektorů včetně akumulační nádrže
 • Instalace fotovoltaických soustav
 • Výměna předávací stanice
 • Vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu (min. 85 % způsobilých výdajů projektu)

o    Stavby

§  zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot);

§  výměna oken a dveří a výdaje přímo související s výměnou oken a dveří (náklady na vnější parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří);

§  výměna střešní krytiny (pokud krytina plní hydroizolační funkci);

§  instalace exteriérových prvků stínění;

§  renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů – v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  sanace zdiva v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisí se zateplením obvodových konstrukcí;

§  zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí;

§  přesuny sutě a vybouraných hmot související s podporovanými opatřeními;

§  odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi);

§  výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;

§  opatření na sanaci azbestových konstrukcí v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními.

o    Pořízení majetku

§  instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;

§  výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;

§  instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo);

§  instalace solárních termických kolektorů;

§  instalace solárních fotovoltaických soustav;

§  instalace akumulační nádrže (pokud je součástí některého z výše uvedených opatření);

§  výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů.

o    DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu

§   DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

·            Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (max. 15 % způsobilých výdajů projektu)

o    Zabezpečení výstavby: technický dozor investora, autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

o    Projektová dokumentace: zpracování projektové dokumentace, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zaměření stávajícího stavu

o    Pořízení majetku: výměna předávací stanice

o    Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

§  Pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu

§  provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce;

§  vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy (s výjimkou přístrojů regulujících dodávku tepelné energie podle písm. a), odst. 4, § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií);

§  zpracování energetického hodnocení;

§  podklady pro hodnocení;

§  příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení.

o    DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu

§    DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

o    Povinná publicita (zveřejnění na internetových stránkách, dočasný billboard, plakát, stálá pamětní deska, atd.)

 

Pro koho je dotace určena

 • Oprávnění žadatelé jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek.
 • Výzva se vztahuje pouze na bytové domy, tj. budovy, které odpovídají definici bytového domu podle písm. a), § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt musí být jako bytový dům nebo objekt k bydlení zapsán v katastru nemovitostí.
 • Výše dotace jednotlivým žadatelům je rozdělena dle typu žadatele