Energetické služby

Nabízíme komplexní v oblasti dosažení energetických úspor. Zpracováváme Energetické audity, posudky, průkazy energetické náročnosti budov. 

Vlastníme osvědčení energetického auditora, spolupracujeme s kvalifikovanými energetickými specialisty, jsme členem Asociace energetických specialistů (AIN). 

Cenovou nabídku na vypracování energetického auditu, posudku a PENB zpracováváme do jednoho dne od obdržení podkladů.

Co je to PENB?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Podle vypočítaných hodnot se budova zařadí do tzv. klasifikačních tříd A až G, které stanovují celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodanou energii a průměrný součinitel prostupu tepla.  Povinnost mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy se řídí zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

 

Kdo má povinnost mít zpracovaný PENB?

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek, při:

 • výstavbě nových budov
 • větších změnách dokončené stavby (zateplení, výměna oken, výměna zdroje tepla)
 • prodeji budovy nebo její ucelené části (např. prodej bytu, kanceláře)
 • pronájmu budovy nebo její ucelené části (např. pronájem bytu, kanceláře)

2) Budovy užívané orgánem veřejné moci musí mít zpracovaný PENB:

 • od 1. července 2013, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 500 m2
 • od 1. července 2015, pokud mají celkovou energeticky vztažnou plochu větší než 250 m2
   

JAK PROVÁDÍME ZPRACOVÁNÍ PENB

Nejdříve si od Vás vyžádáme potřebné podklady, na základě nichž zjistíme, zda jsou podklady dostačující, nebo je potřeba provést místní šetření a zaměření daného objektu.

Ke zpracování PENB potřebujeme projektovou dokumentaci stavby, která obsahuje:

 • půdorysy, pohledy, řezy
 • technickou zprávu
 • skladby všech konstrukcí vč. tlouštěk jednotlivých vrstev
 • technickou zprávu nebo popis způsobu vytápění, zdroji tepla
 • technickou zprávu nebo popis způsobu ohřevu teplé vody a zdroji ohřevu teplé vody
 • popis systému VZT a chlazení, je-li v budově instalováno

Pokud nemáte potřebné podklady k dispozici, provádíme zaměření budovy a zjišťujeme informace o technologických zdrojích přímo na místě stavby.

Jakmile máme zajištěny veškeré podklady, přistupujeme ke zpracování PENB. PENB zpracováváme v programu DEKSOFT. Výstupem je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy, dle kterého se daná budova řadí do energetické třídy A až G.

Zpracování PENBů provádíme do 1 týdne od dodání kompletních podkladů ke zpracování.

VÍCE O NÁS

CO JE TO ENERGETICKÝ POSUDEK:

Zpracování energetického posudku se řídí zákonem č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb:  Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Kdo má povinnost mít zpracován energetický posudek

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství je povinen zajistit energetický posudek pro:

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW
 • posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných
 • posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW
 • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů

JAK PROVÁDÍME ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH POSUDKŮ:

 • V první etapě provádíme rozbor stavu obalových stavebních konstrukcí, způsobu vytápění a přípravy teplé užitkové vody, osvětlení, elektrických spotřebičů.
 • Dále přistupujeme k vyhodnocení energetické účinnosti technologických procesů a následnému návrhu opatření, které vedou ke snížení energetické náročnosti provozu budovy
 • Vyhodnocení navržených opatření provádíme podle předem nastavených kritérií.

 

Výstupem je odborně zpracovaný energetický posudek, který Vám pomůže uspořit náklady vynaložené na energie a který je nedílnou součástí žádostí o finanční podporu  některého z dotačních programů.

VÍCE O NÁS

Zpracování energetického auditu se řídí zákonem č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energií, který novelizuje zákon č. 406/2000 Sb. Jedná se o písemnou zprávu obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci.

Obsah a způsob zpracování energetického auditu je závazný a definován v §3 vyhlášky č. 480/2012 Sb.

Kdo má povinnost mít zpracovaný energetický audit:

 • Velké podniky
 • Složky státu, krajů, obcí a příspěvkové organizace s roční spotřebou energie 1500 GJ a více.
 • Právnické osoby se spotřebou energie 35 000 GJ a více.

 

Dle České legislativy je energetický audit nutno opakovat každé 4 roky.

Energetický audit pro Vás zpracovává energetický auditor, který má osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a je zapsán v Seznamu energetických expertů. – Ing. David Sýkora, Ph.D., č. osvědčení:  1957

 

JAK PROVÁDÍME ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÉHO AUDITU

Zpracování konkrétního energetického auditu členíme na několik etap. Nejprve zjišťujeme stávající stav energetického hospodářství, což zahrnuje osobní prohlídku objektu, detailní prověření, průzkum a analýzu celého energetického hospodářství podniku, jednotlivých míst spotřeby, zdrojů, spotřebičů, rozvodů, jejich účinnosti a ztrát, stavu a způsobu jejich údržby, stavu budov, analýza spotřeb a nákladů na energie a jejich vývoje v čase, prověření způsobu měření a monitorování energetického hospodářství, osvětlení, aj

Následně provedeme detailní zhodnocení stávajícího stavu.

Poté přistupujeme k vypracování detailní analýzy a návrhu veškerých proveditelných energeticky úsporných opatření, nejvýhodnější pro podnik z ekonomického, energetického a environmentálního hlediska. Závěrem je vybrána optimální varianta a energeticky úsporná doporučení pro daný podnik.

VÍCE O NÁS