Dotační poradenství

Zabýváme se poradenstvím, komplexním zpracováním a vyřízením dotací především v oblasti bydlení, energetických úspor a akumulace dešťové vody. Naši specialisté Vám poradí na které dotační programy můžete dosáhnout a které dotace jsou pro vás výhodné. Zajišťujeme pro Vás komplexní vyřízení dotací.

Dotační programy

 1. Nová zelená úsporám
 2. Kotlíková dotace
 3. Energetické úspory v bytových domech
 4. Dešťovka
 5. Ostatní dotace OPŽP, IROP 

1. Nová zelená úsporám

Vyřizujeme dotace Nová zelená úsporám na zateplení rodinných domů v Moravskoslezském kraji. Platba až po vyřízení dotace.

Nová zelená úsporám podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Zelené střechy
 • Využití tepla z odpadní vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) – rekuperace
 • Výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu…
 • V závislosti na energetické úspoře můžete ušetřit až 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Pro koho je dotace určena

Dotace je určena pro vlastníky nebo stavebníky rodinných a bytových domů.

Časová způsobilost

Žádosti  o dotace Nová zelená úsporám vyřizujeme a Státní fond životního prostředí ČR přijímá před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

2. Kotlíková dotace

Vyřídíme pro Vás tzv. kotlíkovou dotaci. Poskytneme odborné poradenství k podporovaným zdrojům vytápění, zajistíme veškerou administrativu při vyřizování dotace.

Jedná se o dotační program, který byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, jehož cílem je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

Kotlíková dotace podporuje

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňujícího požadavky min. 3. emisní třídy) za nový zdroj tepla, který splňuje požadavky na ekodesign (tj. požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES). Požadavky musí být splněny pro všechny paliva a způsoby přikládání.

Typy podporovaných zdrojů a výše podpory

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Bonusy

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč
Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci
 • Pro koho je dotace určena

Program je určen pro majitele rodinných domů, kteří chtějí žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

3. Energetické úspory v bytových domech III

Poradíme a vyřídíme pro Vás dotaci v rámci programu Energetické úspory v bytových domech III - výzva č. 78. Jedná se o integrovaný regionální operační program (IROP), zaměřený na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení, podporu výstavby a rekonstrukce bytových domů.

Program podporuje:

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy (zateplení, výměna oken a dveří)
 • Instalace exteriérových prvků stínění
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu (zpětné získávání tepla)
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže
 • Výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn
 • Instalace nového zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo včetně instalace akumulační nádrže) a výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva
 • Instalace solárních termických kolektorů včetně akumulační nádrže
 • Instalace fotovoltaických soustav
 • Výměna předávací stanice
 • Vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy.

Co je možné uhradit z dotace (způsobilé výdaje)

 • Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu (min. 85 % způsobilých výdajů projektu)

o    Stavby

§  zateplení obvodových konstrukcí a výdaje přímo související se zateplením obvodových konstrukcí (náklady na lešení a stavební výtahy, náklady na vyrovnání a očištění podkladové plochy pod zateplovacím systémem, klempířské prvky a mřížky ventilačních otvorů, staveništní i mimostaveništní přesun hmot);

§  výměna oken a dveří a výdaje přímo související s výměnou oken a dveří (náklady na vnější parapety, vybourání původních výplní otvorů, změna velikosti otvorů, zednické zapravení oken a dveří);

§  výměna střešní krytiny (pokud krytina plní hydroizolační funkci);

§  instalace exteriérových prvků stínění;

§  renovace lodžií, výměna a renovace balkonů, demontáž a zpětná montáž zavěšených balkonů – v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  sanace statických poruch v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  sanace zdiva v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními;

§  opravy hydroizolace v případě, že přímo souvisí se zateplením obvodových konstrukcí;

§  zemní práce související se zateplením obvodových konstrukcí;

§  přesuny sutě a vybouraných hmot související s podporovanými opatřeními;

§  odstranění nevyhovující tepelné izolace (v případech, kdy je nahrazována novou tepelnou izolací s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi);

§  výstavba centrálního vytápění v domech, ve kterých byly dosud jednotlivé byty vytápěny vlastními zdroji na tuhá nebo kapalná fosilní paliva;

§  opatření na sanaci azbestových konstrukcí v případě, že přímo souvisí s podporovanými opatřeními.

o    Pořízení majetku

§  instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;

§  výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na tuhá nebo kapalná fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn;

§  instalace nového hlavního zdroje tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo);

§  instalace solárních termických kolektorů;

§  instalace solárních fotovoltaických soustav;

§  instalace akumulační nádrže (pokud je součástí některého z výše uvedených opatření);

§  výdaje spojené s realizací opatření na ochranu hnízdišť rorýse a úkrytů netopýrů.

o    DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu

§   DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

·            Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu (max. 15 % způsobilých výdajů projektu)

o    Zabezpečení výstavby: technický dozor investora, autorský dozor, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

o    Projektová dokumentace: zpracování projektové dokumentace, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zaměření stávajícího stavu

o    Pořízení majetku: výměna předávací stanice

o    Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu

§  Pořízení a instalace světelných zdrojů energetické třídy A+ a A++ do společných prostor bytového domu a čidla pohybu

§  provedení hydraulické zkoušky otopné soustavy včetně vyhotovení protokolu o zkoušce;

§  vyregulování nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody včetně instalace systémů měření a regulace otopné soustavy (s výjimkou přístrojů regulujících dodávku tepelné energie podle písm. a), odst. 4, § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií);

§  zpracování energetického hodnocení;

§  podklady pro hodnocení;

§  příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení.

o    DPH: Pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet vstupu

§    DPH je způsobilým výdajem, je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se vztahuje.

o    Povinná publicita (zveřejnění na internetových stránkách, dočasný billboard, plakát, stálá pamětní deska, atd.)

 

Pro koho je dotace určena

·         Oprávnění žadatelé jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek.

·         Výzva se vztahuje pouze na bytové domy, tj. budovy, které odpovídají definici bytového domu podle písm. a), § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Objekt musí být jako bytový dům nebo objekt k bydlení zapsán v katastru nemovitostí.

·         Výše dotace jednotlivým žadatelům je rozdělena dle typu žadatele

4. Dešťovka

Vyřizujeme dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.

Jako povinnou součást žádosti o dotační podporu zpracováváme odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015, jehož hlavní součástí je zjednodušená projektová dokumentace a stanovení sledovaných indikátorů.

Námi zpracovaný odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace.

Program Dešťovka podporuje

 • Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
 • Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 • Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody
   

Pro koho je dotace určena

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou.

Časová způsobilost

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po 27. dubnu 2017 a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu. Všechny doklady s datem před 27. dubnem 2017 nemohou být zahrnuty mezi způsobilé výdaje. Výjimkou jsou akumulační nádrže pořizované v oblastech, které nejsou ohrožené suchem. Zde je způsobilost výdajů stanovena nejdříve na 1. října 2018. 

5. Ostatní dotace OPŽP, IROP

Pravidelně sledujeme aktuální i plánované výzvy dotačních titulů v oblasti stavebnictví a energetických úspor. Velmi dobře se orientujeme v zaměření jednotlivých operačních programů, známe jejich úskalí, rizika i podmínky.

Zdarma posoudíme váš projekt a doporučíme vám tu nejlepší dotační variantu.

Proč si vybrat pro spolupráci právě nás?

 • posoudíme, zda je dotační financování vašeho projektu reálné
 • ušetříme vám čas s vyhledáním toho nejvhodnějšího dotačního titulu
 • upozorníme vás na případná rizika nebo stanovené podmínky 
Kategorie: